• امروز : چهارشنبه - ۵ آبان - ۱۴۰۰
  • برابر با : 21 - ربيع أول - 1443
  • برابر با : Wednesday - 27 October - 2021

حمله گاندوهای قومیت گرا به شورای نگهبان

  • کد خبر : 7881
  • ۰۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۸
حمله گاندوهای قومیت گرا به شورای نگهبان

به گزارش پاتاق نیوز، خــرداد و تیرمــاه ســال جــاری، مــردم ایــران ً ناظــر ســریالی بودنــد کــه تقریبــا هــر شــب بــر روی آنتــن شــبکه ســوم ســیما میرفــت. روایــت مســتند گونــه ســریال و همچنیــن جســارت رونــد آن بــه افزایــش قابلتوجــه مخاطبانــش پــس از پخــش هــر قســمت از ســریال منجــر میشــد. گانــدو، ســریالی امنیتــی- جنایــی بــود کــه حــول محــور […]

به گزارش پاتاق نیوز، خــرداد و تیرمــاه ســال جــاری، مــردم ایــران ً ناظــر ســریالی بودنــد کــه تقریبــا هــر شــب بــر روی آنتــن شــبکه ســوم ســیما میرفــت.
روایــت مســتند گونــه ســریال و همچنیــن جســارت رونــد آن بــه افزایــش قابلتوجــه مخاطبانــش پــس از پخــش هــر قســمت از ســریال منجــر میشــد.
گانــدو، ســریالی امنیتــی- جنایــی بــود کــه حــول محــور قضیــه جاسوســی جیســون رضاییــان و تــاش نیروهــای امنیتــی بــرای بــه دام انداختــن وی و شــبکهای کــه او را حمایــت میکردنــد میچرخیــد، امــا در کنــار رکــن اصلــی داســتان، روایتهــای فرعــی از حضــور آقازادههــا و همچنیــن کنایـه جالـب و به موقـع سـریال بـه اسـتفاده پوششــی از عناصــر محیطزیســت (گانــدو) و انتشــار عکسهایــی از محیط زیســت در صفحــه اینســتاگرام یکــی از مهرههــای عوامـل جاسوسـی در ایـران باعـث گردیـد تـا مجموعــه ای از پرســش های افــکار عمومــی را در حـد بضاعـت پاسـخ دهـد و بـه تعبیـری بــه اقنــاع افــکار عمومــی بپــردازد.

گانــدو را میتــوان یــک اســم رمــز بــرای رســیدن بــه ســرنخهای نفــوذ جریانــات گوناگــون و تــاش بــرای چســبیدن بــه بدنــه نهــاد مختلــف نظــام دانســت کــه هــر یــک بــرای کار ویــژهای خــاص در نظــر گرفته شــده اند و در صــورت نفــوذ دشــمن بــه درون آن دســتگاه میتوانــد اختـلـال در کارکــرد و انحــراف از اصــول را در پــی داشــته باشــد و بــه دنبــال آن ضربه هــای جبران ناپذیــری بــر پیکــره نظــام اســامی وارد نمایــد. بدیــن دلیــل اســت کــه در همیــن تریبــون بارهــا بــه موضــوع (نفــوذ) اشــاره داشــته ایم و خصوصا نفـوذ رسـانهای را مکـرر متذکـر شــده ایم.

در راسـتای بحـث نفـوذ رسـانه ای، در شـماره پیشـین طـی گزارشـی از تحـرکات مشـکوک یــک خبرگــزاری قومیتگــرا اطالع رســانی کردیــم کــه بــا درج مطالــب خــلاف واقــع قانــون اساســی، یادداشــت هایی برخـلـاف موضــع رســمی کشــور در قبــال رفرانــدوم اقلیــم کردســتان، اشــارات صریــح مدیرمســئول خبرگــزاری مذکــور بــه قاضــی محمــد، ســرکرده بدنــام تجزیه طلبــان در ســال ۱۳۲۴ و تــلاش بــرای تطهیــر وی و همچنیــن مقالاتــی در بــاب توســعه سیاســی کــه رگه هــای ساختارشــکن بســیاری دارد، به طـور آشـکار بـه تشـویش اذهـان عمومـی مبــادرت میکنــد و ضــروری اســت کــه نهادهـای نظارتـی، عملکـرد ایـن خبرگـزاری را مورد بررسـی قـرار دهنـد.
همچنیـن اعـلام کردیـم در صـورت نیـاز مسـتندات خـود را بـه نهادهــای مرجــع ارائــه خواهیــم کــرد. اکنــون بــه یکــی دیگــر از هنجارشــکنی های ایـن خبرگـزاری اشـاراتی خواهیـم داشـت.

خبرگــزاری مذکــور در خردادمــاه، اقــدام بــه انتشـار ماهنامـهای الکترونیکـی نمـوده اسـت کــه حــاوی موضوعــات سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و غیــره می باشــد.
در بخـش سیاسـی ایـن ماهنامـه الکترونیکـی، مطالــب حــول محــور انتخابــات مجلــس و بحـث توسـعه سیاسـی در مناطـق کردنشـین اسـت امـا آنچـه روح غالـب بـر ایـن بخـش و اکثــر یادداشــت های آن را شــکل می دهــد حملــه بــه شــورای نگهبــان و همچنیــن حملــه پنهــان بــه نهادهــای امنیتــی اســت.
فی الواقــع حملــه بــه شــورای نگهبــان و نهادهـای امنیتـی در دسـتور کار ایـن ماهنامـه الکترونیکــی بــوده و در کنــار ایــن دو بــال اصلــی مســائل فرعــی دیگــری نیــز آورده شــده اســت.
در بخشــی از یادداشــت یکــی از نویســندگان اینطــور آمــده: توســعه نیافتگی اســتانهای کردنشــین بــه زخمــی کهنــه و مزمــن تبدیل شــده و امیــد آن نیســت بــدون تحــول اساســی در چارچوب هــا و بنیادهــای سیاســت نهـادی بـر آن فائـق آمـد.
نظـارت اسـتصوابی و کنتــرل و مهندســی های ســلیقه ای مرتبــط بـا آن نیـز رمـق انتخـاب مناسـب و شایسـته را گرفتــه و …( آنگونـه کـه در ایـن سـه چهـار خـط آمـده، بایـد در چارچـوب (بخوانید اصـول) و بنیادهای سیاسـت نهـادی (بخوانیـد زیربنـای سیاسـی)، تحولـی اساسـی! رخ دهـد.
همچنیـن نظـارت اســتصوابی،کنترل ها و مهندســی های ســلیقه ای! انتخابــات باعــث کمرمــق شــدن آن شــده اســت.
بــه راحت تریــن و واضح تریــن شــکل ممکـن انـگ مهندسـی انتخابـات بـه شـورای نگهبـان زده میشـود و آیـا چیـزی جـز ایـن اتهــام ســنگین و خواســتار زیــر و رو شــدن بنیادهــای حاکمیــت از آن تــراوش میکنــد؟ منظــور یادداشــت نویــس متــن مذکــور از اینکــه بایــد تحــول اساســی در چارچوبهــا و بنیادهــای سیاســت نهــادی شــکل بگیــرد چیســت؟
اســاتید، پژوهشــگران و حتــی دانشــجویان تــازه وارد رشــته های علــوم سیاســی و جامعه شناســی معنــای تحــول اساســی در بنیادهــا و چارچوب هــا را نیــک میداننــد.
مســئله ایــن اســت کــه ایــن اتهامــات، حمــات و خواســتار دگرگونــی در نهادهــای سیاســی مصــداق تشــویش اذهــان عمومــی به حســاب نمی آیــد؟
آیـا وقـت آن نرسـیده کـه نهادهـای مسـئول بــا ایــن خبرگــزاری کــه بیشــترین تمرکــز خــود را بــر دسته دســته کــردن مــردم از طریـق تحریـک احساسـات قومـی و قبیلـه ای گــذارده بر خــورد نماینــد و بــا ســلب امتیــاز فعالیـت از آن، اقدامـی در راسـتای شـکل دهی بــه وحــدت همــه اقــوام کشــور(موضوعــی کـه به خصـوص در ایـن ایـام بـه آن محتـاج هســتیم) انجــام دهنــد؟
شــخص دیگــری در بخشــی از یادداشــت خــود آورده اســت:بــا توجـه بـه اراده حاکـم مبنـی بـر ناتوان سـازی نهادهـای قانونـی و شـروط و وابسـتگی ایـن نهادهــا بــه اراده حاکــم! بــر سیاســت کلان کشــور، تنهــا راه خــروج از بحران هــای فراگیـر موجـود، چرخشـی جـدی در بسـیاری از سیاســتگذاری های کلان کشــور اســت. در اینجـا نیـز منظــور نویســنده متــن به طـور واضــح منعکس شــده اســت: چرخــش در سیاســتگذاری های کلان کشــور!.
بـه دلیـل پرحجـم بـودن اتهامـات و حمـلات بـه شـورای نگهبـان و نهادهـای امنیتـی کـه به صــورت پنهــان انجام شــده( بــا ادعــای بــه وجــود آوردن جــو امنیتــی کردســتان، جلوگیـری از اتـلاف وقـت و مهم تـر از همـه، عــدم انتشــار اکاذیــب ماهنامــه خبرگــزاری مذکــور، به صــورت محــور وار بــه مــواردی از آن اشــاراتی مختصــر مینماییــم:
۱ .نظـارت اسـتصوابی شـورای نگهبـان باعـث جلوگیــری از توســعه اســتان کردســتان شــده اسـت.
۲ .شـورای نگهبـان مانـع از حضـور نمایندگان ً واقعــا مردمــی و مســتقل از قــدرت حکومــت میشــود.
۳ .نگاههــای امنیتــی بــه اســتان کردســتان باعــث عقب ماندگــی ایــن مناطــق شــده اســت.
۴ .دولــت بــا همراهــی مجلــس میتوانــد بودجـه ی ویـژه ای بـرای توسـعه ایـن مناطـق تــدارک و توســعه نیافتگی مناطــق قومیتــی و مذهبــی را(کــه بــه دلیــل نگاههــای امنیتــی بـه وجـود آمـد اسـت)! در نظـر بگیـرد.
۵ .دریکـی از اتهامـات واهـی، جـلال جلالـی زاده، نماینــده اصالح طلــب مجلــس ششــم ادعــا کــرده اســت: مجالــس هیچوقــت نخواســته اند بــا نماینــدگان مناطــق کردنشــین همدلــی نشــان دهنــد. همچنیــن بــه دلیــل دخالــت نهادهــای دیگــر! ایــن مناطــق نتوانســته اند نماینــدهای انتخــاب کننــد کــه تأثیرگــذار باشــد.
۶ .غلبــه نــگاه ایدئولوژیــک بــر فضــای مجالــس باعــث عقبماندگــی ایــن مناطــق شــده اســت.
۷ .عــدم توجــه بــه مناطــق کردنشــین طــی چهـل سـال انقـلاب اسـلامی، نـگاه امنیتـی و مرزبندی هــای قومیتــی و مذهبــی مانعــی جــدی بــر ســر راه توســعه در مناطــق کردنشــین اســت.
۸ .خسـرو قاضـی زاده، عضـو شـورای مرکـزی حــزب اصلاح طلــب اعتمــاد ملــی ادعــای خــود را چنیــن مطــرح کــرده اســت: عــدم توسـعه متـوازن در مناطـق قومیتـی و مذهبـی در وهلـه اول معلـول پارادایـم مرکـز پیرامونـی اسـت کـه در ایـن سیاسـت، ثـروت و قـدرت در مرکــز متمرکــز میشــود.( ظاهـراً جنـاب قاضـی زاده علاقـه وافـری بـه نظریـه (مرکـز- پیرامـون) امانوئـل والراشـتاین و ســعی در تعمیــم دادن ایــن نظریــه بــه فضــای کشــور مــا دارد.
۹ .حســین ویســمرادی فرمانــدار پیشــین روانســر:غلبــه نــگاه امنیتــی بــه مناطــق غــرب کشــور باعــث حاکــم شــدن فضــای بی اعتمــادی و کنتــرل بــر نخبــگان و روشــنفکران شــده اســت.
۱۰ .ادعــای یکــی دیگــر از نویســندگان در حملــه بــه شــورای نگهبــان از ســایرین فراتــر رفتــه و وجــود یــک نــوع ذهنیــت حک شده را باعــث تائیــد و رد نماینــدگان مناطــق کردنشــین میدانــد!. ظاهــراً نیــت خوانـی و غیب دانـی بـا ایـن شـخص عجیـن شــده چرا کــه لازم بــه ذکــر اســت نویســنده مذکـور سـابقه اتهـام زنـی بـه سـپاه پاسـداران انقـلاب اسـلامی را بـدون سـند و مـدرک (در روزنامــه محلــی) دارد.

آنچــه آورده شــد تنهــا ده مــورد بســیار مختصــر از مجموعــه یادداشــت های بخــش سیاســی ماهنامــه الکترونیکــی خبرگــزاری مذکـور اسـت کـه حملـه بـه شـورای نگهبـان را ســیبل حمـلـات خــود قــرار داده اســت و ســپس بــا برجسته ســازی کلیــدواژه (فضــای امنیتــی) و ادعــای وجــود شــدید چنیــن فضایـی، قصـد تخریـب نهادهـای اطلاعاتـی و نظامــی را داشــته اســت.
گــردآوری چنیــن مطالبــی بــا ســرخط حملــه بــه شــورای نگهبــان و ایجــاد شــائبه وجــود فضـای امنیتـی در روزهایـی کـه بـه انتخابـات مجلــس یازدهــم در اســفند ۱۳۹۸ نزدیــک میشــویم بــه چــه دلیــل و یــا دلایلی صــورت می گیــرد و اصــوال خــط دهنــده اصلـی ایـن موضوعـات چـه کـس یـا کسـانی هســتند؟
خبرگــزاری ای کــه ادعــای انعــکاس اخبــار مربـوط بـه کردسـتان را دارد، کنگـره مشـاهیر کــرد در دانشــگاه ســنندج را با آب وتــاب فـراوان پوشـش می دهـد امـا هیـچ اشـارهای بــه برگــزاری کنگــره ۵۴۰۰ شــهید اســتان کردسـتان و سـخنرانی مقـام معظـم رهبـری نمیکنــد!.
ایــن اســتاندارد دوگانــه را چگونــه میتــوان تعبیــر کــرد؟ آیــا خبرگــزاری نامبــرده از واکنــش جامعــه مخاطــب خــود بیــم دارد؟ به راســتی قاطبــه جامعــه مخاطــب خــود را چــه کســانی میداننــد؟
بازهــم یــادآوری ایــن نکتــه کلیــدی الزامــی اسـت کـه جریـان نفـوذ رسـانه ای مسـئله ای جـدی اسـت و نبایـد آن را دسـت کم گرفـت.
به ســان مطلــب شــماره پیشــین متذکــر میشــویم در صــورت نیــاز، نشــریه اتفــاق مسـتندات خـود را در صـورت تمایـل مراجـع ذیصـاح، در اختیـار آنـان قـرار خواهـد داد.

لینک کوتاه : http://pataghnews.ir/?p=7881
  • 292 بازدید

برچسب ها